โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม

New Entrepreneur Creation-NEC กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  .
ชื่อกิจกรรม
จังหวัดที่จัดกิจกรรม
v
หน่วยงานที่จัดกิจกรรม
v
เดือน/ปี เริ่มกิจกรรม
v
v
ถึง เดือน/ปี เริ่มกิจกรรม
v
v
ประเภทการลงทะเบียน
v
 
Search
คลิกเพื่อส่งออกไฟล์
พิมพ์รายการกิจกรรม
ลำดับ 
วันเริ่ม
กิจกรรม
 Ascending
วันสิ้นสุด
กิจกรรม
 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
ชื่อกิจกรรม 
รายละเอียด 
ลงทะเบียน 
รายชื่อ 
1. 1 ก.พ. 256528 ก.พ. 2565บริษัท เอ็กเชลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์จำกัด ภายใต้กำกับดูแลของ กม.กิจกรรม “เติมทักษะธุรกิจ คิดใหม่ ในแบบช่าง” ภายใต้กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งและขยายธุรกิจ (AC-Hero)btnViewbtnOpen 
2. 1 ม.ค. 256531 มี.ค. 2565ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ภายใต้กำกับดูแลของ ศภ.5เสริมแกร่งผู้ประกอบการยุคใหม่btnViewbtnOpen 
3. 10 ม.ค. 256517 พ.ค. 2565ุอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร ภายใต้กำกับดูแลของ กม.เสริมจุดแข็ง แปลงประสบการณ์ ผ่านโมเดลธุรกิจ สาขาภาคบริการbtnViewbtnOpen 
4. 15 ม.ค. 25654 มี.ค. 2565บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ภายใต้กำกับดูแลของ กม.กิจกรรมเติมความคิด สร้างธุรกิจใหม่ ในรูปแบบ E-LearningbtnViewbtnOpen 
5. 19 ม.ค. 256530 มี.ค. 2565ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ภายใต้กำกับดูแลของ ศภ.11การถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งและขยายธุรกิจ (สาขาเกษตร-เกษตรอุตสาหกรรม)_NEC - จ.สงขลาbtnViewbtnOpen 
6. 19 ม.ค. 256530 มี.ค. 2565ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ภายใต้กำกับดูแลของ ศภ.11การถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งและขยายธุรกิจ (สาขาเกษตร-เกษตรอุตสาหกรรม) NEC_จ.สตูลbtnViewbtnOpen 
7. 19 ม.ค. 256530 มี.ค. 2565ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ภายใต้กำกับดูแลของ ศภ.11การถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ (สาขาเกษตร-เกษตรอุตสาหกรรม) NEC_จ.ปัตตานีbtnViewbtnOpen 
8. 19 ม.ค. 256530 มี.ค. 2565ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ภายใต้กำกับดูแลของ ศภ.11การถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ (สาขาเกษตร-เกษตรอุตสาหกรรม) NEC _จ.ยะลาbtnViewbtnOpen 
9. 19 ม.ค. 256530 มี.ค. 2565ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ภายใต้กำกับดูแลของ ศภ.11การถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ (เกษตร-เกษตรอุตสาหกรรม) NEC _จ.นราธิวาสbtnViewbtnOpen 
10. 19 ม.ค. 256530 เม.ย. 2565บริษัท อินไซท์ คอนซัทติ้ง รีเสิร์ช จำกัด ภายใต้กำกับดูแลของ กม.กิจกรรมเพิ่่่มทักษะผู้ประกอบการด้วยโมเดลธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรม S-CurvebtnViewbtnOpen 
Page 1 of 2 (12 items)Prev[1]2Next