โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม

New Entrepreneur Creation-NEC กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  .
 
รหัส  TSIC(5 หลัก)
 
x
Clear
รายละเอียดหมวด 
รายละเอียด ISIC 2 หลัก 
รหัส ISIC 4 หลัก 
รายละเอียด ISIC 4 หลัก 
รหัส ISIC 5 หลัก 
รายเอียด ISIC 5 หลัก 
อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม 
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมงการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์ และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้องA0111การปลูกธัญพืช (ยกเว้นข้าว) พืชตระกูลถั่ว และพืชที่เมล็ดให้น้ำมันA01111การปลูกข้าวโพดที่ใช้เมล็ดแก่ได้แก่: - การปลูกข้าวโพดที่เก็บเกี่ยวเมล็ดแก่มาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตแป้ง น้ำมันพืช หรืออาหารเช้าจากธัญพืช (คอร์นเฟล็กซ์) ยกเว้น: - การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01191 - การปลูกข้าวโพดที่กินฝักสด เช่น ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01132
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมงการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์ และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้องA0111การปลูกธัญพืช (ยกเว้นข้าว) พืชตระกูลถั่ว และพืชที่เมล็ดให้น้ำมันA01112การปลูกธัญพืช (ยกเว้นข้าวและข้าวโพด)ได้แก่: - การปลูกข้าวฟ่าง ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวไรย์ ข้าวโอ๊ต ลูกเดือย และธัญพืชอื่นๆ ยกเว้น: - การปลูกข้าวโพดที่ใช้เมล็ดแก่ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01111 - การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01191 - การปลูกข้าว ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0112 - การปลูกข้าวโพดที่กินฝักสด เช่น ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01132
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมงการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์ และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้องA0111การปลูกธัญพืช (ยกเว้นข้าว) พืชตระกูลถั่ว และพืชที่เมล็ดให้น้ำมันA01113การปลูกพืชตระกูลถั่วได้แก่: - การปลูกถั่วเขียว ถั่วลันเตา ถั่วบีน ถั่วปากอ้า ถั่วหัวช้าง ถั่วมะแฮะ และพืชตระกูลถั่วอื่นๆ ยกเว้น: - การปลูกถั่วเหลือง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01114 - การปลูกถั่วลิสง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01115 - การปลูกถั่วฝักยาว ถั่วแขก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01132
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมงการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์ และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้องA0111การปลูกธัญพืช (ยกเว้นข้าว) พืชตระกูลถั่ว และพืชที่เมล็ดให้น้ำมันA01114การปลูกถั่วเหลืองได้แก่: - การปลูกถั่วเหลือง ยกเว้น: - การปลูกพืชที่เมล็ดให้น้ำมัน (ยกเว้นถั่วเหลือง) ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01115
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมงการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์ และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้องA0111การปลูกธัญพืช (ยกเว้นข้าว) พืชตระกูลถั่ว และพืชที่เมล็ดให้น้ำมันA01115การปลูกพืชที่เมล็ดให้น้ำมัน (ยกเว้นถั่วเหลือง)ได้แก่: - การปลูกถั่วลิสง ดอกคำฝอย ดอกทานตะวัน งา ละหุ่ง ลินสีด มัสตาร์ด ไนเจอร์ เรป และพืชที่เมล็ดให้น้ำมันอื่นๆ ยกเว้น: - การปลูกไม้ยืนต้นที่ให้น้ำมัน เช่น ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0126 - การปลูกถั่วเหลือง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01114
Page 1 of 218 (1089 items)Prev[1]234567216217218Next